Miljø og samfunnsansvar i Sirkula

Sirkula har et omfattende ansvar for å forvalte ressursene i avfallet på en forsvarlig måte. Vi jobber kontinuerlig for å minske klimaavtrykket vårt, og å minimere utslipp til luft, vann og jord.

Sirkula følger følgende overordnede føringer og prinsipper:

  • Avfallsplanen 2021 – 2030 vedtatt av våre eierkommuner.
  • Sirkulas virksomhetsstrategi for årene 2021-2025. Sentralt i virksomhetsstrategien er oppdraget fra våre eierkommune om at: «Hamarregionen skal ha en bærekraftig, kostnadseffektiv avfallshåndtering og fornøyde kunder.»
  • Sirkula er sertifisert etter miljøledelsessystemet ISO 14001, som er den internasjonale standarden for miljøstyring.

Våre miljørapporter

Sirkula skal tenke bærekraft i store og små beslutninger. Vi har utarbeidet en strategi for bærekraft som tar hensyn til økonomiske, sosiale, og miljømessige sider ved vår virksomhet. Vårt arbeid med bærekraft bygger på FNs bærekraftmål.

Sirkula har identifisert fem strategiske fokusområder for Sirkulas bærekraftsarbeid i strategiperioden 2021-2025:

  1. Bidra til en sirkulærøkonomi 
  2. Utnytte vår kompetanse til det beste for miljøet
  3. Ta ansvar for de menneskene vi påvirker
  4. Minimere egne utslipp til jord, luft og vann
  5. Sikre grønne innkjøp

Sirkulas strategisk bærekraftskjerne:
 Skjema som viser overordnet tema strategisk bærekraftskjerne 2021-2025. Øverst FNS bærekraftsmål: 8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst, 9. Industri, innovasjon og infrastruktur, 11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn, 12. Ansvarlig forbruk og produksjon, 13. Stoppe klimaendringene, og 17. Samarbeid for å nå målene. Under dette:

Bærekraftsrapport for 2022 (pdf)

Bærekraftsrapport for 2022 i blabar versjon 

Menneskerettigheter (Åpenhetsloven)

Åpenhetsloven har som mål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter hånderer mulige negative konsekvenser.

Loven pålegger virksomheten en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger. Sirkulas har gjort denne aktsomhetsvurderingen. 

Har du spørsmål rundt åpenhetsloven,  kontakt oss på e-post: post@sirkula.no. Merk emnefeltet med «åpenhetsloven».

Etiske krav til leverandører

Sirkula er bevisst sitt sosiale ansvar både for samfunn og miljø. For å sikre sosial ansvarlighet for arbeidstakerne som deltar i produksjonen av de produkter som leveres til Sirkula, har vi etiske retningslinjer som leverandørene våre må følge. 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Vi vil bruke din og andres tilbakemelding for å kontinuerlig forbedre denne siden.

Hva forsøkte du å finne?