Vurdering av aktsomhet i Sirkula - Åpenhetsloven

Sirkulas redegjørelse av aktsomhetsvurdering rundt åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Innledning

Sirkula IKS følger lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven).

Lovens formål (§1) er som følger:

«Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.»

Aktsomhetsstandarden i åpenhetsloven bygger på FN’s retningsgivende prinsipper for ansvarlig næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og OECD sin veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv:

Figur med 1.Forankre ansvarlighet i sentrum, og piler i sirkel rundt merket 2. kartlegg og vurder negativ påvirkning/skade, 3. Stans, forebygg eller reduser, 4. Overvåk, 5. kommuniser. Etter 2 går det pil til 6. Sørg for eller samarbeid om gjenoppretting og erstatning der det er påkrevd

For å tilfredsstille loven og de internasjonale standardene, gjennomføres en prosess for aktsomhetsvurdering som innebærer:

 1. Forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer
 2. Kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som virksomheten enten har forsaket eller bidratt til, eller som er direkte knyttet til virksomhetens forretningsvirksomhet, produkter eller tjenester gjennom leverandørkjeder eller forretningspartnere
 3. Iverksette egnede tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser basert på virksomhetens prioriteringer og vurderinger
 4. Følge med på gjennomføring og resultat av tiltak
 5. Kommunisere med berørte interessenter og rettighetshaver om hvordan negative konsekvenser er håndtert
 6. Sørge for eller samarbeidet om gjenoppretting og erstatning der det er påkrevd

I tråd med formålet om å fremme større åpenhet om risiko rundt menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, pålegges deriblant Sirkula IKS å offentliggjøre en redegjørelse om aktsomhetsvurderingene. Denne skal minst inneholde:

 • En generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
 • Opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som virksomheten har avdekket gjennom aktsomhetsvurderinger
 • Opplysninger om tiltak som virksomheten har iverksatt eller planlegger å iverksette for å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, og resultatet eller forventede resultater av disse tiltakene

Dette dokumentet er utarbeidet for å oppfylle Sirkula IKS sin plikt til å redegjøre for aktsomhetsvurderinger.

Dokumentet vil oppdateres og offentliggjøres årlig innen 30. juni (krav fra og med 2023). Det vil også oppdateres ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurdering.

Sirkula IKS sin tilnærming til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Generelt

Sirkula henter avfall fra rundt 44 700 abonnenter og 10 500 fritidsboliger i eierkommunene Hamar, Ringsaker, Stange og Løten. Innbyggerne kan i tillegg benytte seg av Sirkulas fem gjenvinningsstasjoner og ombrukskonseptet Resirkula, som ligger i kretsløpsparken ved Hamar.

To avfallsanlegg driver ulike avfallsaktiviteter primært knyttet til husholdningsavfall. I tillegg har selskapet ett nedlagt deponi, ett deponi i avslutningsfasen og to deponier i drift. Deponiene mottar i hovedsak næringsavfall.

Sirkula er ISO 14001-sertifisert.

Visjon: Vi gir alt avfall høyere verdi.

Organisering

Sirkula er et interkommunalt selskap (IKS) eid av kommunene Ringsaker, Hamar, Stange og Løten. Representantskapet er Sirkulas øverste organ. Representantskapet består av åtte medlemmer, to fra hver eierkommune. Det er utarbeidet en selskapsavtale mellom Sirkula og eierkommunene som øverste styrende dokument.

Sirkula har et profesjonelt styre bestående av 7 medlemmer, og en ledergruppe bestående av administrerende direktør og 7 avdelingsledere.

HR- og økonomisjef har ansvar for at kravene i Åpenhetsloven etterleves.

Retningslinjer og rutiner for håndtering av risiko

Sirkula har et omfattende ansvar for å forvalte ressursene i avfallet på en forsvarlig måte. Vi jobber kontinuerlig for å minske klimaavtrykket vårt, og å minimere utslipp til luft, vann og jord. Vi følger FN’s retningsgivende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECD’s retningslinjer for ansvarlig næringsliv.

Vår overordnede tilnærming for å oppfylle vår forpliktelse til å respektere grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold styres gjennom vårt arbeid med bærekraft som omfatter både egen virksomhet og leverandørkjeden.

Skjema som viser overordnet tema strategisk bærekraftskjerne 2021-2025. Øverst FNS bærekraftsmål: 8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst, 9. Industri, innovasjon og infrastruktur, 11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn, 12. Ansvarlig forbruk og produksjon, 13. Stoppe klimaendringene, og 17. Samarbeid for å nå målene. Under dette:

Vi følger norsk lovverk for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, og for likestilling og fravær av diskriminering.

Våre etiske retningslinjer og arbeidsreglement setter tydelige rammer for hvordan vi forventer at ansatte opptrer mellom kollegaer og ut mot eksterne – alle skal behandles med respekt og verdighet.

Anskaffelsesstrategien/reglementet og de etiske retningslinjer for leverandører beskriver våre forventninger til leverandører på samme måte som vi har for våre ansatte. Alle skal behandles med respekt og verdighet, de skal opptre seriøst og aktsomt for å unngå skader og negative konsekvenser for mennesker og miljø.

I tråd med åpenhetsloven gjennomfører vi årlig aktsomhetsvurderinger for egen virksomhet og leverandører.

System for håndtering av informasjonsplikten

Vi har rutine for mottak og behandling av henvendelse i avdeling Kundekontakt.

Det er opprettet informasjon på selskapets hjemmeside om hvor man sender henvendelser også for åpenhetsloven.

Funn og tiltak

Igjennom aktsomhetsvurderingen har vi kartlagt eventuelle negative konsekvenser og vesentlig risiko. Ut fra dette har vi satt tiltak for å beregne risiko

Vesentlige risikoområder i vår egen virksomhet og tiltak for å beregne risiko

Vi har vurdert det dit hen at vi ikke har noen områder internt med risiko for negative konsekvenser eller vesentlig risiko opp mot menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Sirkula som arbeidsgiver styres etter et omfattende lovverk og tariffavtale som sikrer arbeidsforholdene til de ansatte. Vi har tydelige og kjente retningslinjer i forhold til etikk, likestilling og mangfold og varsling. Følgende tema diskuteres årlig med tillitsvalgte:

 • Risiko for diskriminering eller andre hindre for likestilling
 • Gjennomgang av varslingsrutiner
 • Bruk av deltidsstillinger og innleie
 • Evaluering av behov for kontrolltiltak

I forbindelse med årlig medarbeidersamtale er det gjennomgang med alle ansatte i forhold til etiske retningslinjer. Dette er også årlig tema i styremøte.

Vesentlige risikoområder i leverandørkjeden

For selve aktsomhetsvurderingen ble det lagt opp til en risikovurdering av leverandørene. Ut fra prinsippet om vesentlighet ble det valgt å vurdere leverandører med et årlig kjøpsomfang fra Sirkula på over nasjonal terskelverdi for klassisk sektor, dvs. 1,4 mill. kroner pr. år. I 2022 utgjorde dette 18 leverandører

Leverandørene ble vurdert som lav risiko, middels risiko eller høy risiko, basert på hvilken bransje de tilhører, Sirkula sin kunnskap om leverandøren basert på hva Sirkula kjøper inn av varer og tjenester, samt kjennskap til bakenforliggende leverandørkjede.

Resultatet av denne aktsomhetsvurderingen i år ga disse resultatene, samt følgende planlagte tiltak:

Resultat av aktsomhetsvurdering med oversikt over planlagte tiltak

Risikokategori

Antall leverandører

Planlagte tiltak

Lav

10

Ingen handling

Middels

5

Innhenting av egenerklæringsskjema

Høy

3

Innhenting av egenerklæringsskjema, samt ytterligere undersøkelser av leverandørene (spørsmål og dokumentasjon)

Basert på hvilke svar /tilbakemeldinger Sirkula får fra opplysningene som etterspørres, vil det bli vurdert videre oppfølgingstiltak.

Tiltak for å begrense risiko i leverandørkjeden

Gjennom våre etiske retningslinjer for leverandører kommuniserer vi tydelig våre forventninger om at leverandørene følger retningslinjene basert på FN- og ILO konvensjoners krav til arbeids- og menneskerettigheter.  Sirkula IKS slutter seg til FNs 10 grunnleggende prinsipper for ansvarlig næringsliv.

Hvis det oppdages brudd på menneskerettigheter og grunnleggende standard for anstendig arbeids hos leverandør eller underleverandører, eller vesentlig risiko for slike brudd, skal vi informeres omgående. Dette kravet er inkludert i våre kontrakter med leverandører. Dersom det avdekkes potensielle eller faktiske brudd i leverandørkjeden, følger vi opp gjennom dialog med den aktuelle leverandøren og aktuelle interessenter, som fagforening. Brudd som ikke adresseres innen rimelig tid, kan føre til suspendering/terminering av kontrakt.

Implementering

Vi implementerer vår forpliktelse til grunnleggende menneskerettigheter i tråd med ‘aktsomhetshjulet’ for ansvarlig næringsliv, anbefalt av OECD og som påpekt i åpenhetsloven. Dette innebærer:

 • Øverste ansvar ligger hos selskapets ledelse og styre
 • Alle ansatte gjøres oppmerksom på våre forpliktelser og sin rolle i å bidra til gjennomføring
 • Vi gjennomfører aktsomhetsvurderinger for vår leverandørkjede
 • Vi har etablert rutiner for regelmessige aktsomhetsvurderinger og rapportering i tråd med Åpenhetsloven
 • Vi følger opp informasjon om negative konsekvenser og vesentlig risiko for ansatte og andre berørte av vår virksomhet
 • Gjennomføring av aktsomhetsvurderinger av våre leverandører gjennomgås årlig

Kontakt

For spørsmål om denne redegjørelsen og vår tilnærming til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, send en e-post til post@sirkula.no og merk med "Åpenhetsloven".

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Vi vil bruke din og andres tilbakemelding for å kontinuerlig forbedre denne siden.

Hva forsøkte du å finne?