Veileder for hjemmekompostering

Her finner du vår veileder for hjemmekompostering som gjelder fra 1. juli 2022:

Hjemmel: Retningslinjer i veileder for hjemmekompostering er fastsatt i forskrift om renovasjon for husholdningsavfall for Hamar, Løten, Ringsaker og Stange kommune, heretter kalt renovasjonsforskrift.

1. Veilederens formål

Hvis du ønsker å kompostere matavfall hjemme, skal du inngå avtale om hjemmekompostering med Sirkula IKS, heretter kalt Sirkula. I veilederen kan du bl.a. lese om reduksjon i renovasjonsgebyr for hjemmekompostering av matavfall, krav som stilles til komposteringsutstyr, samt sporadiske kontroller.

Retningslinjer i veileder for hjemmekompostering er et supplement til renovasjonsforskriftens § 11 og skal følges til enhver tid.

Du trenger ikke å inngå avtale om hjemmekompostering hvis du kun komposterer hageavfall. Se definisjon om hageavfall og kaldkompostering i denne veilederen.

2. Komposteringsmetoder

Veilederen redegjør for:

 • Kompostering av matavfall
  • Varmkompostering
  • Bokashi- kompostering
 • Kompostering av hageavfall i egen hage
  • Kaldkompostering

3. Definisjoner

Bokashi- kompostering: Anaerobkomposteringsmetode der alt matavfall stabiliseres ved hjelp av fermentering/ gjæring. Kompostering foregår i to trinn. I første trinn stabiliseres alt organisk nedbrytbart matavfall ved hjelp av anaerobe mikroorganismer. Når fermenteringen er avsluttet skal «bokashi- komposten» blandes med jord. Først nå nedbrytes alt organisk matavfall ved hjelp av aerobe mikroorganismer til kompost.

Hageavfall: Som hageavfall forstås alt organisk nedbrytbart avfall som oppstår i og rundt egen hage. Dette kan for eksempel være gress, ugress, løv, hageplanter, greiner, kvist samt røtter uten jord og steiner. Se også definisjonen om kaldkompostering.

Kaldkompostering: Kaldkompostering er en aerob komposterinsmetode der all type hageavfall brytes ned ved hjelp av mikroorganismer. Eksempelvis dødt ugress, kvister, grener og gress fra gressklipperen. For å lykkes med kaldkompostering skal egen kompostbeholder benyttes som ikke tiltrekker seg skadedyr, gir avrenning, vondt lukt eller er til sjenanse for andre.

Grønt matavfall som frukt fra egen hage, epleskrotter og potetskrell skal ikke kaldkomposteres, da det kan tiltrekker seg skadedyr.

Matavfall: Organisk nedbrytbart husholdningsavfall som oppstår bl.a. ved matlaging og som naturlig brytes ned og blir til jord. Dette kan være skrell, skrotter, grut, eggeskall, bein, nøtteskall og rekeskall.

Varmkompostering: Varmkompostering er en aerob komposterinsmetode, der alt organisk avfall brytes ned ved hjelp av mikroorganismer. Mikroorganismer produserer varme mens de bryter ned organisk avfall. For at komposten skal bli steril og dermed ikke kan overføre plantesykdommer eller annen type smitte skal temperaturen i isolert kompostbeholder alltid ligge mellom 55 og 65 grader.

For flere definisjoner henvises til renovasjonsforskriften.

Se hva som er ulike avfallstyper her.  

4. Hvem kan søke om hjemmekompostering av matavfall

Alle abonnenter som har eget areal egnet for bruk av kompost kan inngå avtale med Sirkula om hjemmekompostering av matavfall. Forutsatt at krav i denne veilederen og renovasjonsforskriften oppfylles.

Abonnenter som ønsker å kaldkompostere hageavfall trenger ikke å inngå avtale med Sirkula.

5. Reduksjon i renovasjonsgebyr/ differensiert gebyr

De som får tillatelse til hjemmekompostering av matavfall i henhold til renovasjonsforskriften og denne veilederen, gis en reduksjon i det kommunale renovasjonsgebyret som fastsettes årlig i kommunens gebyrregulative.

Det gis ikke reduksjon i gebyr for abonnenter som er tilknyttet felles renovasjonsløsning, pga. tilgang til ordinær renovasjonsløsning.

Matavfallsbeholderen vil automatisk hentes inn av Sirkula etter at tillatelsen til hjemmekompostering er gitt. Abonnenten skal sørge for at beholderen står synlig og tilgjengelig for renovatør.

Gyldig kvittering og bilde av komposteringsutstyret vedlegges søknaden. Kjøpes utstyr til varmekompostering gjennom Sirkula skal dette komme frem i søknaden. Ved Bokashi- kompostering skal minimum to Bokashi- bøtter benyttes.

Ved opphør av avtalen blir abonnenten tilsluttet kommunens ordinære innsamlingsordning.

Ved bestilling av matavfallsbeholder avsluttes avtalen om hjemmekompostering.

5.1 Krav til kvittering

Kvittering skal dokumentere at det er kjøpt inn utstyr til kompostering som oppfyller krav i denne veilederen. Kjøpsdato skal komme tydelig frem på kvitteringen. Ordrebekreftelser, kvitteringer hvor det ikke kommer tydelig frem hvilket utstyr som ble kjøpt, vippsbetalinger uten komplett kvittering og lignende vil bli avvist.

Kvitteringer som ikke oppfyller dokumentasjonskrav, vil bli avvist.

5.2 Utstyr til varmkompostering

Utstyr for varmkompostering av type Biolan 220 kan kjøpes hos Sirkula IKS for innkjøpspris. Etter godkjent søknad hentes utstyr på kretsløpsparken etter avtale med kundekontakt. Beholder må betales med kort eller vipps før utstyr utleveres. Forventet levetid av beholderen minimum 10 år.

Alle abonnenter som søker om hjemmekompostering av matavfall blir behandlet etter «ny» renovasjonsforskrift, uavhengig av kjøpsdato.

6. Krav til søker/ vilkår

Følgende vilkår gjelder ved inngåelse av avtalen om hjemmekompostering med Sirkula:

Krav til abonnent

 • Abonnent skal være bosatt i Sirkula sitt virkeområde.
 • Abonnent skal ha tilgang til eget areal egnet for bruk av kompost.
 • Privat husholdningsabonnent.

Krav til kompostering

All hjemmekompostering skal foregå på en hygienisk tilfredsstillende måte, som ikke tiltrekker seg skadedyr, gir sigevann, vondt lukt eller er til sjenanse for andre.

Abonnenten må ha egnet areal til bruk av ferdig kompost på egen eiendom.

All kompostering skal skje kontinuerlig gjennom hele året.

Alle abonnenter som skal drive med hjemmekompostering er pliktet å sette seg inn i hvordan det hjemmekomposteres.

Krav til plassering

Varmkompostbeholderen skal plasseres på egen eiendom, minimum 10 meter fra bolighus eller uteplass til annen eiendom. Kravet kan kun fravikes ved skriftlig avtale mellom berørte parter.

Varmkompostbeholderen må plasseres i god avstand fra husvegg grunnet mulig selvantenning.

Krav til teknisk utstyr

All varmkompostering av matavfall skal foregå i en kompostbeholder godkjent av Sirkula.

Beholdere skal være typegodkjent Svanemerket eller Bokashi- utstyr.

Skoler- og barnehager

Skoler- og barnehager kan kjøpe utstyr for varmkompostering av type Biolan hos Sirkula IKS for innkjøpspris, forutsatt utstyret brukes til opplæringsformål. Veileder for hjemmekompostering er gjeldende for skoler- og barnehager så langt dette la seg overføre.

7. Rutinemessige kontroll, tilsyn og sanksjoner

Sirkula kan til enhver tid foreta kontroll hos den enkelte for å påse at forutsetningene i denne veilederen med tilhørende krav og avtale samt renovasjonsforskriften overholdes.

Hvis det påvises at abonnenten kvitter seg med matavfallet i restavfallet, eller annen ikke godkjent måte, kan Sirkula trekke tilbake tillatelsen til hjemmekompostering og fjerne gebyrreduksjonen. Ved overtredelse kan Sirkula iverksette nødvendige tiltak, herunder gjennomføre ekstratømming, og gi pålegg om opprydding av avfall eller retting av andre ulovlige forhold, jf. §19 i renovasjonsforskriften.

Hvis hjemmekomposteringen gjøres i strid med inngått avtale eller andre pålegg gitt av Sirkula ikke blir fulgt, kan Sirkula trekke tilbake avtalen med øyeblikkelig virkning og fjerne gebyrreduksjon. Standard husholdningsrenovasjon vil bli gjeninnført.

Ekstrakostnader forbundet med iverksetting av tiltak må dekkes og betales av abonnenten eller forurenser, jf. §19 i renovasjonsforskriften.

8. Veiledning

Sirkula vil gi nødvendig veiledning i form av for eksempel komposteringskurs for alle abonnenter med ønske om opplæring. I tillegg vil det gis veiledning ved rutinemessige kontroll.

Det er gitt ut informasjonsmateriell om hjemmekompostering som er tilgjengeliggjort på sirkula.no

9. Avtalens varighet

Avtalens varighet og innhold kan påvirkes av eventuelle framtidige endringer i myndighetens krav, renovasjonsforskriften og denne veilederen og kan fører til oppsigelse av avtalen.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Vi vil bruke din og andres tilbakemelding for å kontinuerlig forbedre denne siden.

Hva forsøkte du å finne?