Hva avfallet blir til

Jo mer en får brukt om igjen av materialene i det du kaster, jo mindre trenger hentes ut av naturen for å lage nye ting. Dermed blir det mer igjen av jordas ressurser til barna våre.

En sparer også energi på å lage nytt av gamle, allerede utvunnede materialer enn fra naturens råstoffer. 

Her ser du hva som skjer med avfallet Sirkula samler inn:

Matavfall

Matavfall blir til gjødsel til landbruket i ny matproduksjon, jordprodukter og biogass som våre renovasjonsbiler kjører på, og til bruk i behandlingsanlegget.

Matavfallet sendes til Mjøsanlegget på Lillehammer.

Plastemballasje

Plastemballasje resirkuleres til nye plastprodukter som blomsterpotter, paller, møbler, sekker, kontorstoler, litt fjernvarme og strøm. 

Grønt Punkt håndterer all husholdningsplast i Norge. Plasten sendes til anlegg i Europa. 

I denne filmen ser du hvordan plasten behandles videre fra oss:

Ved å gjenbruke en kilo plast til å lage nye ting, spares to kilo råolje for framtida. 

Papiravfall

Papir blir resirkulert til nytt papir, f. eks. aviser, papp og miks-papir. Både papir og drikkekartong sendes til Geminor for sortering og videreformidling til papirfabrikker i Europa. 

Drikkekartong resirkuleres f. eks i Sverige etter nedlegging av siste kartongfabrikk i Norge. 

Visste du at kartong fint kan gjenvinnes minst 25 ganger?

En sparer ca. 40-50 prosent av energien på lage nytt papir av brukt papir i forhold til å bruke trær som råstoff.

Glassemballasje

Glassemballasje som kastes i dunk med oransje lokk blir gjenvunnet til nytt glass, og for eksempel Glasopor skumglass (isolasjon til veger - blant annet kjører en på glasopor i E6-tunnelen i Øyer ved Hunderfossen)

Glass -og metallemballasjen sendes til Sirkel i Fredrikstad hvor det sorteres fra hverandre. Glasset sendes med båt til glassverk i Danmark eller lengre sør i Europa som Portugal for omsmelting til ny glassemballasje. Glasset med lavest kvalitet blir råvare til Glasopor skumglass som er et byggemateriale som brukes i samferdsel- og byggeprosjekter. En liten del brukes til å lage Glava isolasjon.

Metallemballasje

Metallemballasje som kastes i dunk med oransje lokk resirkuleres til nye bokser, sykler, kleshengere, bilfelger etc.

Når f. eks. aluminium gjenvinnes til nye ting, brukes det 95 prosent mindre energi enn ved produksjon av nytt metall fra fjell og berg. Både aluminium og stål gjenvinnes med like god kvalitet som nye råvarer.

Glass -og metallemballasjen sendes til Sirkel i Fredrikstad hvor det sorteres fra hverandre. Syklus sender stål Celsa Stål i Mo i Rana som er det eneste stålverket som tar imot resirkulert stål i Norge. Aluminium sendes til smelteverk i Europa for omsmelting til ny aluminium. 

Restavfall

Restavfall er en blanding av forskjellige materialer som ikke lar seg sortere fra hverandre, og derfor ikke kan brukes til å lage nye ting. Det må av den grunn brennes og blir fjernvarme og strøm, og aske (som ikke kan brukes til noe).

Restavfallet sendes til brenning til Eidsiva Bioenergi på Trehørningen i Hamar.

Metaller sorteres så ut av asken til gjenbruk, før asken  legges på deponi/fyllinga på Heggvin.

Papp

Brun papp og bølgepapp resirkuleres til blant annet ny bølgepapp, hylser og innleggspapp.

Pappen sendes via Rekom til blant annet Ranheim Paper & Board i Trondheim.

Symblol med plaststol med brukket ben

Hardplast og plastfolie

Ca. 78 prosent av hardplasten gjenvinnes til nye plastting. Vi sender den til Grønt Punkt  som sender den videre til ulike gjenvinnere. Det er hardplast og plastfolie som går til materialgjenvinning, mens f. eks. laminater og plast som er forurenset blir energigjenvunnet. 

Ved å gjenbruke en kilo plast til å lage nye ting, spares to kilo råolje for framtida. 

Trevirke

Trevirke blir biobrensel til fjernvarme via Eidsiva Bioenergi og energisentralen på Gjøvik og Elverum hvor det varmer f. eks. opp Elverum videregående skole.

Impregnert trevirke

Impregnert trevirke inneholder farlige stoffer som kan skade både helsa vår og miljøet om det havner i lufta eller naturen. Det må derfor spesialbrennes i egne ovner som ikke slipper ut de farlige stoffene. En får da ut varmen fra virket, og asken må legges på spesielle deponier(fylling).

Trevirke fra Hedmarken sendes til Geminor som formidler blant annet til Sverige

Metall på gjenvinningsstasjonen

Metall som leveres på gjenvinningsstasjoenne resirkuleres til nye metallprodukter til bruk i stekepanner, biler, bygg etc.

Vi sender metallet til Stensli Gjenvinning i Brumunddal som sender det videre til støperi etc.

En sparer veldig mye energi på å gjenvinne metall. F. eks brukes det ca. 95 prosent mindre energi på å gjenvinne aluminium enn ved produksjon av nytt aluminium fra naturen. For jern er energibesparelsen ca. 75 prosent.

Metaller gjenvinnes med like god kvalitet som nye råvarer som hentes via gruvedrift fra naturen.

Hageavfall

Hageavfall resirkuleres til jord og jordforbedrende produkter, avhengig av hvor det leveres. Det som leveres på Gålåsholmen blir jord som selges på gjenvinningsstasjonene. Her er et glimt fra jordproduksjonen der:

Ellers går hageavfallet til lokale jordprodusenter, og noe går til energigjenvinning.

Klær, tekstiler og sko

Klær, tekstiler og sko gjenbrukes som er, hvis de er hele og kan gjenbrukes. Ødelagte går enten til nye tekstilprodukter eller energigjenvinnes.

Klær som leveres på gjenvinningsstasjonen håndteres videre via UFF

Elektrisk og elektronisk avfall

Alle ting som går på strøm, enten i form av batterier eller stikkontakt, inneholder farlige stoffer som må behandles spesielt. EE-avfallet vi tar imot sendes til gjenvinning via Stensli gjenvinning, som igjen er en del av den nasjonale returordningen Renas.

Metaller og glass gjenbrukes til nye produkter. Plast som inneholder det farlige stoffet brommerte flammehemmere, må destrueres i egne spesialovner.

Bil- og småbatterier

Batterier kan inneholde farlige stoffer og må gjenvinnes for seg. Det skjer via Batteriretur hvor syren i dem gjøres om til kjemiske salter som gjenbrukes. Metallene gjenbrukes hvor f. eks. bly brukes i nye blybatterier, kobber, nikkel, sink og kobolt i metallindustrien. Eventuell plast rundt batterier blir både nye plastprodukter og noe energigjenvinnes.

Husk å teipe polene på småbatteri før oppbevaring.

 

Lyspærer og lysrør

Lyspærer og lysstoffrør inneholder farlige stoffer som f. eks. kvikksølv, bly, arsen som gjør at de må behandles spesielt ved gjenvinning hos Renas. De farlige stoffene tas ut for seg, og glass og metaller gjenbrukes til f. eks nye skumglass og metallprodukter. Eventuell plast energigjenvinnes.

Hvitevarer

Hvitevarer inneholder farlige stoffer som kvikksølv, asbest, kondensator med PCB, olje etc. som gjør at de må behandles spesielt ved gjenvinning via Stensli/Renas.

De farlige stoffene tas først ut, og metaller og glass gjenbrukes til nye produkter. Plast som inneholder det farlige stoffet brommerte flammehemmere, må destrueres i egne spesialovner.

Maling, whitesprit, lim og lakk

Maling, løsemidler etc. inneholder farlige stoffer som må sorteres og spesialbrennes i egne ovner slik at de farlige stoffene ikke skader helsa vår eller naturen.

Dette avfallet sendes til Norsk Gjenvinnings anlegg i Oslo for viderebehandling. 

Spray- og gassbokser

Spraybokser og andre bokser/flasker med gass er eksplosive og må behandles for seg hvor gass brennes i eget trykkammer.

Metallet i boksene gjenbrukes til nye metallprodukter.

Spray og gassbokser behandles av Norsk Gjenvinning.

Plantevern- og insektsmidler

Plantevernmidler og insektsmidler inneholder farlige stoffer som må sorteres og spesialbrennes i egne ovner slik at de farlige stoffene ikke skader helsa vår eller naturen.

Dette avfallet sendes til Norsk Gjenvinnings anlegg i Oslo for behandling. 

Vindu med PCB

PCB isolerglassruter inneholder farlige stoffer  som gjør at det behandles spesielt så de farlige stoffene ikke havner i lufta vi puster inn eller naturen. Slike ruter gjenvinnes hos Ruteretur

Glasset gjenvinnes til isolasjon, og trevirke blir brukt til brensel. Det farlige stoffet PCB må destrueres i egne spesialovner, og asken legges på deponi/fylling.

Vindu med klorparafiner

Vinduer som inneholder klorparafiner må behandles spesielt så de farlige stoffene ikke havner i lufta vi puster inn eller naturen. Slike ruter behandles hos Norsk gjenvinningGlasset gjenvinnes til isolasjon, og rammene som inneholder klorparafiner blir destruert ved egne forbrenningsanlegg.

Spillolje

Spillolje og annen olje resirkuleres til nye oljeprodukter via Norsk Gjenvinning.

Gulvbelegg

Gulvbelegg inneholder farlige stoffer  som gjør at det må brennes i spesialovner, og asken legges på deponi/fylling.

Sirkula sender gulvbelegg til Norsk Gjenvinnings anlegg i Oslo for videre behandling. 

Ikke brennbart

Ikke brennbart avfall kan ikke resirkuleres til nye ting, og deponeres/legges på fylling på Heggvin.

Isolasjon

Isolasjon kan ikke resirkuleres til nye ting i dag, og deponeres/legges på fylling på Heggvin.

EPS (Isopor)

EPS/Isopor resirkuleres til granulat til produksjon av f. eks. formstøpt transportbeskyttelse for elektronikk-produkter og møbler. Det brukes også til å lage fiskekasser for isolert og lett transport i alle ledd av fiskeforedlingen.  Grønt Punkt tar hånd om isoporen fra Sirkula

Gips

Gips resirkuleres og brukes som råstoff til produksjon av nye gipsplater via Norsk Råvare

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Vi vil bruke din og andres tilbakemelding for å kontinuerlig forbedre denne siden.

Hva forsøkte du å finne?